Čtenářství v Česku

Evropa čtenářů

Propagace a podpora čtenářství obzvlášť mezi dětmi a mladými lidmi se stala důležitou součástí osvětových aktivit současné společnosti. Existuje celá řada projektů, které se snaží různými způsoby přivést děti ke knížkám a čtení. V České republice se touto činností zabývá řada subjektů a nejinak je tomu i v Evropě.

Koncem října tohoto roku proběhlo v Bruselu setkání skupiny EU READ, jejímž členem je vedle významných organizací z Německa, Velké Británie, Švýcarska, Itálie, Portugalska, Rakouska, Nizozemí, Belgie, Norska také kampaň Rosteme s knihou, kterou organizuje společnost Svět knihy. Skupina, jež se čtenářstvím na evropské úrovni zabývá, se pravidelně setkává již 15 let a letos získala vlastní právní subjektivitu neziskové organizace zapsané podle belgické legislativy. První oficiální setkání se uskutečnilo pod mottem „Budujme Evropu čtenářů“.

Setkání přineslo díky erudovaným mluvčím celou řadu zajímavých poznatků, sdílených zkušeností a informací. EU READ se chce v budoucnu rozšířit o nové členy z dalších zemí a má ambici stát se partnerem pro orgány Evropské Unie (Evropský parlament, Evropská komise) v otázkách čtenářské gramotnosti a propagace četby. Evropské komisi záleží na rozvoji čtenářství v souladu s prioritami celé Evropské unie, mezi něž patří rozvoj komunikace v mateřském jazyce, interpersonální a občanské kompetence, schopnost učit se a všeobecný kulturní rozhled.

Nejen Komisi totiž znepokojuje, že 20 procent evropské populace je funkčně negramotných (lidé, kteří dokáží číst slova, fráze a krátké texty, ale ne více), podpoře čtenářství připisuje proto velký význam. Pozorně také sleduje výsledky testů PIAAC i PISA a znepokojuje ji genderový rozdíl hochů a dívek v oblasti čtenářské gramotnosti a propady výsledků v závislosti na sociálním zázemí rodin.

Opomíjení tohoto problému by mělo celospolečenské důsledky, podpora čtenářství je logickým vyústěním zájmu o budoucí generace vzdělaných a samostatných jedinců. Již nyní je 14, 5 % německých ekonomicky aktivních obyvatel funkčně negramotných a prakticky těžko rozumí psanému textu nebo má problémy s písemným projevem. Výchova malých čtenářů je stejně důležitá pro udržení kvalitní pracovní síly i pro rozvoj kulturních hodnot a vzdělanosti.

Jak také vyplývá z průzkumů, nečteme tolik klasické knihy, nicméně četba z našich životů nevymizela, naopak nás s novými technologiemi provází během celého dne a zachovává si svou nenahraditelnou roli v mezilidském sdílení zkušeností, popisu činností, přenosu hodnot, vzdělávání. Proměňuje se tedy forma a způsob čtení. Avšak správné porozumění textu zůstává pro všechny zásadní dovedností, bez které se v životě lze jen těžko obejít. Je v zásadě jedno, zda čteme texty vytištěné nebo z mobilu, knihu papírovou, elektronickou v e-čtečce nebo na stolním počítači. Pro propagaci četby je médium, obzvlášť mezi mladými lidmi a dětmi, irelevantní. Spíše je potřeba upozorňovat na rozdíl mezi vizuální pozorností (která nám stačí pro povrchní sledování seriálů a příspěvků na sociálních sítích) a čtením, jež nám umožní domýšlet široké důsledky každého příspěvku na sociálním médiu v kontextu společenských událostí.

Nelze však pouze mluvit o nutnosti nápravy, je potřeba podnikat reálné kroky a aktivity, které ukáží dětem a mládeži, že čtení je důležité, že čtení je zprostředkovatel všemožných informací a že je to také zábava. Evropské organizace zabývající se podporou čtenářství jsou si toho dobře vědomy a realizují proto programy různého charakteru, které se vždy točí kolem čtení. Kampaň Rosteme s knihou se v zahraničí inspiruje a některé přenáší do českého prostředí. Přehled jejích projektů naleznete na www.rostemesknihou.cz, projekty evropských zemí na www.euread.com.

Barbora Pavlovská – kampaň Rosteme s knihou