Co se děje v knihovnách

Metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením

Knihovnický institut NK vydal s podporou ministerstva kultury publikaci ROVNÝ PŘÍSTUP. STANDARD HANDICAP FRIEDLY - Metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením.

Publikace zahrnuje standardy pro práci knihoven s lidmi se zdravotním postižením včetně výsledků průzkumu služeb knihoven pro tuto skupinu uživatelů.

Elektronickou verzi publikace nejdete ke stažení zde

Standardy zpracovala Sekce služeb osobám se specifickými potřebami SKIP v rámci naplňování priority č. 13 Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 až 2015. Velký dík patří všem, kteří se na standardech podíleli, zejména kolegyním E. Cerniňákové, H. Hubatkové Selucké a Z. Houškové.

Publikace byla vydána v nákladu 7 000 výtisků se záštitou Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR. Část distribuce publikace (2 700) do obcí zajistí Svaz měst a obcí ČR a zbývající publikace budou distribuovány s pomocí krajských knihoven a knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí.