Souboj čtenářů

O PROJEKTU SOUBOJ ČTENÁŘŮ

Soutěž ve znalosti obsahu knih.

Soutěž je určena pro žáky 6. tříd základních škol a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií. Tento ročník je vybrán proto, že podle průzkumů dnes většina dětí ve věku kolem deseti let přestává aktivně číst krásnou literaturu. V rámci třídního kolektivu mají děti za úkol přečíst některou ze zadaných knih, které si mezi sebou rozdělí. V soutěži pak celý kolektiv odpovídá co nejpřesněji na kvízové otázky, které prověřují znalosti žáků o obsahu knih získané četbou.

Při četbě si děti vedou svůj poznámkový blok, který mohou během odpovídání na otázky používat. Důležitou aktivitou během přípravy na soutěž je také vznik a podpora čtenářských skupin. Děti mezi sebou i s učitelem diskutují o knihách, což má nejen silný socializační vliv, především ale přivádí děti k práci s textem, jeho hlubšímu poznání a analýze. Výsledkem jezdokonalení dovedností spojených s porozuměním textu, ve kterých české děti vykazují v mezinárodním srovnání dlouhodobé zhoršení.

Soutěž usiluje o zvyšování čtenářské gramotnosti, jejíž podpora je celospolečensky nepostradatelná. Dále je založena na aktivní motivaci dětí „soupeřit, soutěžit“ ve znalostech, pedagogům poskytuje podporu při motivaci žáků, jak děti přivést zábavnou formou ke knihám. Zároveň apeluje na zodpovědnost každého z dětí za celkový výsledek třídy. Základem přípravy je samostatnost dětí v přístupu k přípravě na soutěž, nicméně důraz je kladen též na spolupráci a koordinaci při týmovém odpovídání na otázky.

Souboj čtenářů je soutěž vycházející ze švýcarského projektu La bataille des livres (Bitva knih). Pilotní verze projektu v České republice proběhla v roce 2010 ve spolupráci se třemi pražskými školami na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2010. Díky pozitivním ohlasům a zájmu škol se soutěž každoročně rozrůstá o další účastníky z celé České republiky, ročníku 2014 se účastnilo již 57 třídních kolektivů.

Soutěž je dvoukolová. První kolo probíhá online formou vždy v polovině dubna. Třídní kolektiv je prostřednictvím internetu obeznámen ve stanovený čas s 25 soutěžními otázkami, na něž odpovídá prostřednictvím online kvízového formuláře. Forma otázek je doplňovací, tedy je nutné zaznamenat konkrétní a co nejpřesnější odpovědi v daném časovém limitu. Internetové prostředí je pro děti atraktivní a zároveň umožňuje zobrazení otázek všem školám najednou a odpočítávání stanoveného limitu spravedlivě. Nevzniká tak nutnost cestovat, školy se mohou účastnit soutěže z pohodlí svých počítačových učeben.

Pět nejlepších tříd, které uspěly v online předkole, postupuje do finálového souboje, který se odehrává v květnu na veletrhu Svět knihy Praha. Každá třída vybere 10 dětí, které za ni ve finále bojují – odpovídají postupně na 25 otázek, jež čte moderátor za dohledu odborné poroty. Finále se tak stává živou soutěží s neopakovatelnou atmosférou.