Čtenářství v Česku

Projekt LIFT 2 a čtenářské úrovně – pomoc a inspirace pro pedagogy i knihovníky

LIFT-2 LITERATURE FRAMEWORK FOR TEACHERS SECONDARY EDUCATION

multilaterální projekt Comenius

 

Projekt LIFT-2 kromě jiného stanovuje úrovně čtenářství pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a prostřednictvím svých webových stránek dává učitelům z různých evropských zemí příležitost, aby se zapojili do hlasování o čtenářských úrovních.

V závěrečné části projektu budou vypracovaná metodická doporučení pro učitele, aby věděli, jakým způsobem naplňovat cíle stanovené pro danou čtenářskou úroveň, jaké metody a činnosti mají do výuky literatury zařazovat, aby se žák postupně vypracoval do vyšší úrovně. LIFT-2 může učitelům sloužit pro sledování pokroku žáků v oblasti čtenářství, pro reflexi vlastního čtenářství žáky, pro formativní i sumativní hodnocení, pro sebehodnocení žáků, jako motivace žáků ke čtení.

Na začátku projektu bylo nutné si ujasnit výchozí pozici, tedy popsat, jaká je situace v oblasti školství a literární výchovy v jednotlivých státech. Data o jednotlivých vzdělávacích systémech a programech byla srovnávána, byly pojmenovány shody mezi nimi a poukázáno na specifika jednotlivých zemí. Tato analýza posloužila jako východisko pro následné stanovování čtenářských úrovní – pro vytváření evropského literárního referenčního rámce.

Výzkum kvalitativního charakteru byl prováděn ve dvou etapách, národní a mezinárodní. V první etapě každý z partnerů projektu zorganizoval celodenní pracovní setkání s učiteli – experty, kteří vyjadřovali své osobní argumenty pro přiřazení 16 knih do jednotlivých úrovní. Každý z expertů sepsal k jedné z reprezentativních knih tzv. quick scan, tj. stručnou, avšak jasně strukturovanou charakteristiku knihy, obsahující základní údaje o knize jak ze čtenářského, tak z textového hlediska. Výsledkem bylo šest čtenářských úrovní stanovených s ohledem na věk čtenářů, konkrétně pro čtenáře od 12 do 19 let.

Jednotlivé čtenářské úrovně jsou formulovány ze dvou hledisek: (1) hlediska žáka a (2) hlediska textu. Za hledisko žáka byly zvoleny kategorie čtenářské zkušenosti; zájmy; obecné znalosti; literární znalosti, za hledisko díla/textu byly vybrány imanentní textové roviny: styl, postavu, děj, kompozici, dějovou linii, vypravěčkou perspektivu a smysl textu.

Projekt významně přispívá k tomu, aby se čtení a čtenářství stalo plnohodnotnou součástí kurikula, jedním z pilířů literárního vzdělávání na základních i středních školách. Přínosem bylo také zapojení učitelů do tvorby nástroje a možnost sdílení a výměny zkušeností mezi učiteli.

 

Výstupy:

literární rámec

webové stránky literárního rámce http://www.literaryframework.eu/

webové stránky literárního rámce – diskusní fórum: http://www.test.literaryframework.eu/forum/

odborná pojednání:

KLUMPAROVÁ, Š.; HNÍK, O. (2011) Evropský referenční rámec pro literární výchovu na ZŠ a SŠ (Projekt LIFT-2). Sapere Aude 2011. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 1. vyd. 2011, s. 185-193. ISBN 978-80-904877-2-7, ETTN 085-11-11006-03-8. 674 s.

HNÍK, O.; KLUMPAROVÁ, Š. (2012) European Framework for Literary Education on Lower and Upper Secondary School (LIFT-2 Project). In AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 1, vol. 2, pp. 32 – 35. ISSN 1804-7890 | ETTN 072-11-00001-01-4.

SÂMIHĂIAN, F.; WITTE, T. C. H. (2013) New Chances for Literature Education. Does a developmental model for literary competences fit teaching literature tendencies in Europe today? In L1 Educational Studies in Language and Literature. ISSN: 15676617. EISSN: 15731731. (in press, accepted October 2012 – L1 Educational Studies in Language and Literature)

 

Koordinátor projektu: University of Gröningen, NL

Partnerské organizace:

• Univerzita Karlova v Praze (PedF), ČR

• University of Hildesheim, D

• University of Joensu, FI

• University of Bucharest, RO

• University of Braga, PT

 

Řešitelé projektu za českou stranu, Pedagogickou fakultu: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (katedra české literatury PedF UK v Praze), PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. (katedra české literatury PedF UK v Praze)

Kontaktní osoba za PedF UK: Doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc. (děkanka fakulty) [email protected]; Ing. Karolína Duschinská, Ph.D. [email protected]