Partneři projektu

Sdružení Hapestetika

Projekt: Tactus 2007

O projektu

Cílem námi předkládaného projektu je zorganizování české verze soutěže pro autory hmatových knížek pro nevidomé a slabozraké děti „Tactus.cz 2007“ a následné uspořádání výstavy soutěžních, ale i dalších hmatových knih pro veřejnost. Dále pokračovat ve spolupráci s mezinárodním sdružením Tactus ( také účastí naší dobrovolnice na mezinárodním výzkumném projektu, týkajícím se vývoje hmatového vnímání u nevidomých dětí ) a účast na setkání členů sdružení v Erfurtu v červnu 2007.

6. června 2005 v Komunikačním prostoru Školská 28 se uskutečnil Mezinárodní odborný seminář o hmatových knížkách. Seminář vedl Philippe Claudet (F), předseda mezinárodního sdružení Tactus. Semináře se zúčastnili zahraniční účastníci z Finska, Belgie, Polska, Itálie, Anglie, Německa a Litvy.V průběhu semináře byl umožněn vstup České republiky do tohoto sdružení. Pro další období se tak stala ČR partnerem každoroční soutěže hmatových knih Tactus and Tyflo a čeští tvůrci měli možnost se této prestižní soutěže účastnit.
Díky tomu, že účastníci semináře s sebou přivezli větší množství exemplářů hmatových knih, mohli jsme uspořádat několikadenní mezinárodní výstavu, která nebyla v původním projektu plánována. Tato výstava měla velký ohlas.

Nadační příspěvek ze sbírky Světluška umožnil vyhlášení soutěže CENA TACTUS and TYPHLO 2005 a 2006 pro české autory hmatových knížek a účast českých zástupců na workshopu a hodnotícím meetingu v Dijonu. V roce 2005 jsme do Dijonu odeslali tři knížky českých autorů. Během práce poroty paralelně probíhalo zasedání zástupců jednotlivých členských zemí, kteří pracují na stálém zpřesňování tyflografických kritérií, na výměně odborných informací z oboru atd. – za ČR se zúčastnily naše zástupkyně Helena Janoušová a Jana Vachulová. V letošním roce pokračujeme v započatých aktivitách, udržujeme průběžný kontakt se zahraničními partnery v Evropě (na jaře jsme zapůjčili ve spolupráci se Střediskem rané péče Praha, které je oficiálním partnerem projektu, šest českých hmatových knih na mezinárodní tyflografickou výstavu do Holandska). Spolupracujeme s Macanovou knihovnou pro nevidomé v Praze při výběru knih do jejich půjčovny. Byla vytvořena a průběžně aktualizována česká internetová stránka týkající se projektu Tactus, a to na adrese www.tactus.wz.cz . Sestavili jsme základní materiály pro zájemce o tyflografickou tvorbu a o účast v soutěži. V červnu ve Středisku rané péče Praha proběhl seminář pro studenty střední uměleckoprůmyslové školy na Žižkově. V září proběhl obdobný seminář v základní škole Klíček na Praze 4, kde se do tvorby soutěžní knihy zapojila skupina žáků druhého stupně. Informace o soutěži jsme uveřejnili ve zpravodaji Společnosti pro ranou péči „Rolnička“, ve Zpravodaji Asociace rodičů a rozeslali mailem na mnoho míst – do speciálních škol, SPC, do Tyfloservisu atd. Výsledkem bylo, že počet letošních soutěžních knih za ČR výrazně stoupl ( oproti třem v roce 2005 na sedmnáct soutěžních knih v roce 2006!). Velmi pozitivní reakci jsme také zaznamenali u autorů nebo dědiců autorských práv na ty z knih, které byly do hmatové podoby adaptovány podle již existujících dětských knih. ( Pan Jiří Havel ochotně umožnil bez nároků na odměnu adaptaci své knihy a také dědici Josefa Čapka reagovali nesmírně mile a vstřícně – viz kopie v příloze.)

Letošní hodnotící setkání v Dijonu proběhne v půlce listopadu, zúčastní se jej zástupkyně ČR v Tactusu J. Vachulová a dvě české členky poroty, speciální pedagog Jiřina Čermáková a nevidomá hodnotitelka Kamila Koncová.

Členka Tactusu za ČR se ve dnech 15. – 17.6. 2006 zúčastnila jarního technického mítinku sdružení Tactus spojeného s odborným seminářem, který se konal v Krakově. Kromě dalších zajímavostí přivezla informaci o záměru Université de Bourgogne, která společně s francouzskými pracovníky Tactusu začíná velmi seriózní a ojedinělý výzkum. Jedná se o zjišťování toho, jak se vyvíjí hmatové vnímání u nevidomých dětí a jaké představy si tyto děti tvoří na základě hmatových vjemů ( o naší účasti – viz dále v kap. C/).
Při realizaci projektu spolupracuje Sdružení Hapestetika s Asociací rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, se Střediskem rané péče Praha a s Macanovou knihovnou.

Cíle projektu

Velký zájem studentů a pedagogů uměleckých škol o problematiku tyflografické tvorby, se kterým jsme se setkali při přípravě české účasti v mezinárodní soutěži TACTUS and TYPHLO 2006, a také ohlasy na několikadenní mezinárodní výstavu hmatových knih, která se uskutečnila v Komunikačním prostoru Školská 28 v roce 2005, byly hlavními impulsy pro projekt „Tactus.cz 2007“
Věříme, že uspořádáním soutěže se nadále rozšíří informovanost autorů dětských knih o možnosti hmatových autorských děl i úprav běžných dětských knih pro malé nevidomé děti. Hmatové vnímání otevírá i řadu nových možností pro tvůrce grafického designu, což se již projevilo na vysoké kvalitě soutěžních knih v letošním roce ( viz foto na webu www.tactus,wz.cz) . Věříme, že ocenění v podobě symbolické částky ( čtyři tisíce korun pro každého ze tří prvních autorů vybraných porotou) bude pro vítěze součástí pocitu z užitečného díla – knihy ze soutěže rozšíří půjčovnu hmatových leporel v Macanově knihovně pro nevidomé.

Budeme pracovat na metodických materiálech ( v jednání je překlad knihy Polly K. Edman Tactile Graphics) a připravíme kvalitní metodické vedení účastníkům soutěže, budeme pomáhat při zajištění souhlasu autorů běžných knih s přepisem textů do bodového písma.
Další průběžnou aktivitou projektu bude účast na mezinárodním výzkumu koordinovaném Univrsité de Bourgogne. Cílem výzkumu je přizpůsobit tvorbu hmatových obrázků určených nevidomým tak, aby jim přinesly maximální užitek. V rámci projektu se zdařilo získat ke spolupráci studentku Pedagogické fakulty UK, která bude výzkum realizovat s nevidomými dětmi v ČR ve školním roce 2006/7. Její podíl bude dobrovolnický, bude však třeba financovat překlad výsledků do angličtiny nebo francouzštiny.
Účast českého zástupce v mezinárodním Tactusu na workshopu v Erfurtu v červnu 2006 bude důležitá pro udržení kontinuity naší vzájemné informovanosti, pro koordinaci mezinárodního výzkumu a pro získání kvalitních zahraničních hmatových knih k zapůjčení na naši pražskou podzimní výstavu.

Výstava soutěžních a dalších hmatových knih pro nevidomé a slabozraké přispěje k popularizaci a uznání tyflografické tvorby jak ve společnosti, tak i u odborné veřejnosti. Ve spolupráci s Asociací rodičů budou součástí výstavy i ukázky hmatově přizpůsobených společenských a deskových her.

Rádi bychom hmatové knihy ještě před odevzdáním do Macanovy knihovny prezentovali na knižním veletrhu Svět knihy 2007.
O soutěži a následné výstavě budeme tvůrce i veřejnost informovat prostřednictvím informačních letáků, plakátů a tiskových zpráv. Do hodnotící poroty oslovíme jednak výtvarníky se zaměřením na tyflografiku, jednak nevidomé hodnotitele – v souladu s mezinárodními zkušenostmi.

Zahájení projektu
V roce 2005.

Ukončení projektu
Věříme, že v nějaké podobě bude pokračovat průběžně..

Časový harmonogram projektu

Leden až květen 2007
• tvorba metodického materiálu pro autory hmatových knih
• tvorba informačních letáků
• překlad zahraniční literatury
• rozesílání informací o soutěži „Tactus.cz 2007“
• vyhlášení soutěže „Tactus.cz 2007“
Červen 2007
• účast jednoho zástupce na mezinárodním workshopu Tactus 2007 v Erfurtu v Německé spolkové republice.
Červen až říjen 2007
• konzultace a metodické vedení autorů soutěžních knih
• zabezpečení části nákladů na tvorbu soutěžních knížek
• zabezpečení části nákladů na odměny pro tři oceněné knihy
Říjen 2007
• hodnocení soutěžních knih komisí složenou z vidících i nevidomých hodnotitelů
• slavnostní vyhlášení výsledku soutěže „Tactus.cz 2007“
• vytvoření plakátu a propagačních materiálů k výstavě
Listopad 2007
• uspořádání výstavy soutěžních knih spojenou s prezentací hmatových deskových a společenských her
• po jeho skončení – odevzdání nových knih do Macanovy knihovny.
Průběžně
• údržba české webové stránky Tactusu.
• hledání nových finančních zdrojů
• drobné opravy hmatových knížek způsobené opotřebením při půjčování
• průběžná realizace výzkumu hmat. vnímání nevidomými dětmi

Kolik lidí se bude podílet na zabezpečení projektu?
9 osob kmenově, 5 hodnotitelů, autoři soutěžních hmatových knížek a cca 5 dobrovolníků na výpomoc při zajišťování administrativních činností a organizaci výstavy (korespondence, účetnictví, balení, přepis textů knížek do Braillova písma, asistence na výstavě…).

Kolik z tohoto počtu je dobrovolníků?
Převážná většina zúčastněných jsou dobrovolníci, neboť i kmenových 9 osob bude mít hrazenu buď jen část své práce nebo půjde pouze o uhrazení jejich cestovních nákladů, nikoliv doby, kterou aktivitami projektu stráví.

S jakými dalším organizacemi spolupracujete při přípravě projektu?
Projekt Tactus je od počátku výsledkem spolupráce občanského sdružení Hapestetiky, Střediska rané péče Praha (Společnosti pro ranou péči), Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých a Macanovy knihovny. V této spolupráci budeme i nadále pokračovat. Nově spolupracujeme i se SUPŠ na Žižkově prostřednictvím akad. malířky H. Francové.

Bude-li projekt pokračovat, jak bude financován?
Budeme se snažit najít nové finanční možnosti, například ze soukromých zdrojů, znovu se pokusíme žádat MKČR v rámci podpory knihoven a umění a tentokrát budeme moci zažádat Nadaci Pomozte dětem (která podporuje pouze projekty na českém území) a věříme, že i díky větší propagaci problematiky hmatových knížek tímto projektem se nám to podaří. Předpokládáme, že i sami autoři knížek si najdou další zdroje např. na zajištění materiálů nebo náročnějších výrobních technologií. V dalším roce (2007) se červnové setkání bude konat v Erfurtu v Německu, což bude zřejmě levnější, neboť cesta bude kratší a ubytování bude v objektu patřícím tamější organizaci nevidomých.

O sdružení
Občanské Sdružení Hapestetika je dobrovolným, nezávislým, nepolitickým seskupením, které sdružuje zájemce z laické i odborné veřejnosti.
Posláním Sdružení Hapestetika je zpřístupňování umění, uměleckých a historických památek nevidomým zrakově postiženým i širší veřejnosti prostřednictvím hmatových výstav, konzultační činnosti, účastí či pořádání konferencí a vydáváním publikací.
Je schopno zajistit kompletní hmatovou výstavu včetně instalace, poradenskou činnost při přípravě výstavy či stálé expozice, přípravu tiskových materiálů, prezentaci na školeních a konferencích apod.
Sdružení Hapestetika bylo založeno 6.5.1997 v Praze. Je majitelem ochranné známky HAPESTETIKA.
Sdružení Hapestetika vyvíjí svou činnost na území ČR i v zahraničí a může ji vyvíjet i jako člen mezinárodních organizací, jejichž je členem nebo je přizváno ke spolupráci.

Sdružení Hapestetika obdrželo v roce 1999 certifikát kvality od ministra kultury Pavla Dostála.
Sdružení Hapestetika uspořádalo pět samostatných hmatových výstav v České republice a tři v zahraničí (Rumunsko, Řecko, Holandsko). Odbornou spolupráci poskytlo hmatovým výstavám ve městech Praha (Doteky pravěku a antiky I – II, Egypt dotekem, Díváme se rukama – Seznamte se s archeologií, Karel IV – císař z Boží milosti, Tradiční řemesla Maghrebu), Karlovy Vary (Dotýkání aneb Pohlaďte si sochu), Olomouc (Dotyk sochy), Liberec (Vnímat rukama) a třem stálým hmatovým expozicím Národní galerie v Praze a Škoda Auto Muzeum v Mladé Boleslavi. Shromažďuje veškerou dokumentaci o zpřístupňování umění lidem se zrakovým postižením. Významnou součástí aktivit je poradenská činnost, zaměřená především na pracovníky muzeí a galerií, a společnými silami usilují o to, aby jejich instituce otevřely brány i lidem se zrakovým postižením.

více informací »

hapestetika.gif

 

 

 

 

 

www.tactus.wz.cz

e-mail:

[email protected]

Sdružení HAPESTETIKA


Malá Štupartská 5, 110 00 Praha  (koresp.adresa: Jaroslava Janíčková, P.O.Box 27, 153 00, Praha 5 – Radotín

Tel.: 257 912 557

 


 

Krátká informace o soutěži Tactus.cz 2007, která proběhla na podzim:

Z 33 soutěžních knížek po pečlivém zvažování získala hlavní
ceny následující čtyři díla (o třetí místo se dělí dva tituly):
1. místo:
Cukrík, Soňa Fialová

2. místo:
O zatoulané kuličce aneb putování s hliněnkou, Lucie Kupilíková

3. místo:
Domeček plný koleček, Michaela Petrová
Veselá čeština, Kamila Bobková, Anita Jirovská, Kristýna Pišlová

Porota využila svého práva a udělila i několik mimořádných uznání:

Domeček, Ondřej Tatoušek
Veselý rok, Nikol Roláková
(zvláštní ocenění pro dětské autory)

Příběhy hvězdné oblohy, Klára Novotná
(ocenění za precizní zpracování tématu jako celku)

Přísloví, kolektiv žáků CZŠ svaté Voršily v Praze 1 pod vedením
pí. uč. Simony Šimkové
(ocenění za hromadné zapojení množství
dětských autorů)

Studenti SPgŠ J. H. Pestalozziho v Litoměřicích pod vedením pí.
prof. Kláry Brodské
(ocenění za hromadné zapojení studentů)

Odborná porota pracovala v následujícím složení:
paní profesorka Helena Francová, Střední umělecko průmyslová škola v Praze (předsedkyně poroty)
paní Marta Hrušková, speciální pedagog, zkušená učitelka nevidomých
paní Jaroslava Janíčková, členka Sdružení Hapestetika, výtvarnice
s dlouholetými tyflografickými zkušenostmi
paní Terezie Kochová, speciální pedagog, předsedkyně Asociace rodičů
a přátel dětí nevidomých a slabozrakých, o.s.
slečna Kamila Koncová, studentka 4. ročníku Gymnázia Na Zatlance
v Praze, nevidomá členka poroty se zkušenostmi z mezinárodní poroty
Tactus v Dijonu 2006
slečna Cecílie Novotná, studentka Soukromého reálného gymnázia
Přírodní škola v Praze, nevidomá členka poroty, 14 let, zástupce
dětí v porotě
pan Tomáš Pavlán, pracovník Integrace, o.s., Centrum pomoci zrakově postiženým, nevidomý porotce

více na www.tactus.wz.cz


Výstava hmatových knih a her

 

Komunikační prostor, Školská 28, Praha 1, ve dvoře

30. 11. – 8. 12. 2007 zde proběhla výstava knih pro děti a mládež z první české soutěže hmatově ilustrovaných knih pro nevidomé Tactus.cz 2007. Vernisáž výstavy byla spojena s vyhlášením vítězných soutěžních knížek. Kromě soutěžních knih byly vystaveny i další české a zahraniční hmatové knihy a hmatově upravené společenské hry pro nevidomé. Zkušení průvodci pomáhali nevidomým návštěvníkům užít si výstavu co nejlépe.

Po skončení výstavy byly soutěžní knihy věnovány do Knihovny pro nevidomé K. E. Macana a Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR.

Soutěž i výstava proběhla díky grantu Nadačního fondu ČRo ze sbírky Světluška a podpoře Asociace starožitníků.

Organizátory jsou Sdružení Hapestetika, Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR a Středisko rané péče SPRP Praha, ve spolupráci s o.s. DEAI/setkání.

Více na

www.tactus.wz.cz