Čtenářství v Česku

Výuka Čtenářských dílen

Znáte pojem čtenářská dílna? Jak byste ji začlenili do výuky? Jak byste zařadili prvky čtenářské gramotnosti do školního vzdělávacího programu? Na to vše vám odpoví kurz Čtenářské dílny, který je určený především pro učitele základních a středních škol.

Čtenářská gramotnost je dlouhodobě aktuální téma, v rámci výzvy č. 56 poskytlo Ministerstvo školství školám prostředky na její podporu. ITveSkole.cz, o.p.s. všem školám nabízí vzdělávání v této oblasti.

Kurz sestává ze semináře a workshopu. Je určen učitelům prvního stupně na základní škole, učitelům českého jazyka na základní a střední škole, kteří mají zájem zavést čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

V rámci semináře získá účastník odborné kompetence pedagogů pro realizaci čtenářských dílen ve výuce. Účastník se dozví, co jsou čtenářské dílny a jaké formy a metody práce můžete použít. Pochopí poslání a úlohu čtenářských dílen ve školním vyučování. Naučí se základní metody práce s textem, které bude moci využít nejen v hodinách mateřského jazyka, ale i v ostatních vyučovacích předmětech.

V rámci workshopu účastník zjistí, jak začlenit čtenářské dílny do školního vzdělávacího programu – v této části kurzu účastník dostane metodický návod, jak sestavit desetihodinový plán čtenářských dílen v jednom školním roce a zařadit jej do vzdělávacího programu školy. Tato část kurzu bude vedena s ohledem na skutečnost, v jakém ročníku pedagog vyučuje, tj. budou-li čtenářské dílny zaměřeny např. na 3. a 4. ročník základní školy, bude obsah kurzu orientován tímto směrem.

Během výuky budou účastníkům představeny některé z konkrétních praktických metod, technik a strategií, jakými jsou: myšlenková mapa, brainstorming, pětilístek, volné psaní, učíme se navzájem, klíčová slova, diskusní pavučina, podvojný deník, poslední slovo patří mně, kostka, párová diskuse, párové čtení, metoda I.N.S.E.R.T. a další.

Celý kurz bude veden interaktivně, účastníci si vyzkoušejí modelové příklady a modelové lekce, aktivně se budou moci zapojit do výuky. Co je ale důležité, absolvováním kurzu si účastníci vytvoří materiály využitelné pro potřeby svého školního vzdělávacího programu. Obsahem semináře je metodický návod, jak pořídit výstupy do projektové šablony. Během kurzu budou účastníci vedeni ke splnění povinných výstupů z projektu.

Hodinová dotace 4 h seminář + 4 h workshop Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny 15 účastníků. Vzhledem k tomu, že s problematikou čtenářství a čtenářské gramotnosti se setkávají učitelé bez rozdílu aprobace, je možně seminář doporučit všem pedagogům.

Plánové místo konání Podle vašeho zájmu – u vás ve škole nebo v prostorách ITveSkole.cz.

Cena kurzu Pro školu „na klíč“ 16 900.- Kč za seminář a workshop. Samostatně objednaný seminář nebo workshop 8 900.- Kč. Vzdělávání realizováno přímo ve škole.

Cena kurzu Pro jednotlivce „na klíč“ 1 690,- Kč za seminář i workshop, samostatně objednaný seminář nebo workshop 890.- Kč. Vzdělávání realizováno ve školících místech ITveSkole.cz v Liberci, Praze, Pardubicích a Brně.

Přihlášky a další informace naleznete zde.